allow -fcoqpass to change the type of top-level bindings
[coq-hetmet.git] / .gitmodules
2011-03-21 Adam Megaczadd coq-categories as a submodule