75df2b7738a2d1a71b83205725376bec714184e0
[ghc-hetmet.git] / compiler / vectorise / VectMonad.hs
1 module VectMonad (
2   Scope(..),
3   VM,
4
5   noV, tryV, maybeV, traceMaybeV, orElseV, fixV, localV, closedV, initV,
6   liftDs,
7   cloneName, cloneId,
8   newExportedVar, newLocalVar, newDummyVar, newTyVar,
9   
10   Builtins(..),
11   builtin,
12
13   GlobalEnv(..),
14   setFamInstEnv,
15   readGEnv, setGEnv, updGEnv,
16
17   LocalEnv(..),
18   readLEnv, setLEnv, updLEnv,
19
20   getBindName, inBind,
21
22   lookupVar, defGlobalVar,
23   lookupTyCon, defTyCon,
24   lookupDataCon, defDataCon,
25   lookupTyConPA, defTyConPA, defTyConPAs, defTyConBuiltinPAs,
26   lookupTyVarPA, defLocalTyVar, defLocalTyVarWithPA, localTyVars,
27
28   {-lookupInst,-} lookupFamInst
29 ) where
30
31 #include "HsVersions.h"
32
33 import VectBuiltIn
34
35 import HscTypes
36 import CoreSyn
37 import TyCon
38 import DataCon
39 import Type
40 import Class
41 import Var
42 import VarEnv
43 import Id
44 import OccName
45 import Name
46 import NameEnv
47 import TysPrim       ( intPrimTy )
48 import Module
49 import IfaceEnv
50
51 import DsMonad
52 import PrelNames
53
54 import InstEnv
55 import FamInstEnv
56
57 import Panic
58 import Outputable
59 import FastString
60 import SrcLoc        ( noSrcSpan )
61
62 import Control.Monad ( liftM, zipWithM )
63
64 data Scope a b = Global a | Local b
65
66 -- ----------------------------------------------------------------------------
67 -- Vectorisation monad
68
69 data GlobalEnv = GlobalEnv {
70                   -- Mapping from global variables to their vectorised versions.
71                   -- 
72                   global_vars :: VarEnv Var
73
74                   -- Exported variables which have a vectorised version
75                   --
76                 , global_exported_vars :: VarEnv (Var, Var)
77
78                   -- Mapping from TyCons to their vectorised versions.
79                   -- TyCons which do not have to be vectorised are mapped to
80                   -- themselves.
81                   --
82                 , global_tycons :: NameEnv TyCon
83
84                   -- Mapping from DataCons to their vectorised versions
85                   --
86                 , global_datacons :: NameEnv DataCon
87
88                   -- Mapping from TyCons to their PA dfuns
89                   --
90                 , global_pa_funs :: NameEnv Var
91
92                 -- External package inst-env & home-package inst-env for class
93                 -- instances
94                 --
95                 , global_inst_env :: (InstEnv, InstEnv)
96
97                 -- External package inst-env & home-package inst-env for family
98                 -- instances
99                 --
100                 , global_fam_inst_env :: FamInstEnvs
101
102                 -- Hoisted bindings
103                 , global_bindings :: [(Var, CoreExpr)]
104                 }
105
106 data LocalEnv = LocalEnv {
107                  -- Mapping from local variables to their vectorised and
108                  -- lifted versions
109                  --
110                  local_vars :: VarEnv (Var, Var)
111
112                  -- In-scope type variables
113                  --
114                , local_tyvars :: [TyVar]
115
116                  -- Mapping from tyvars to their PA dictionaries
117                , local_tyvar_pa :: VarEnv CoreExpr
118
119                  -- Local binding name
120                , local_bind_name :: FastString
121                }
122               
123
124 initGlobalEnv :: VectInfo -> (InstEnv, InstEnv) -> FamInstEnvs -> Builtins
125               -> GlobalEnv
126 initGlobalEnv info instEnvs famInstEnvs bi
127   = GlobalEnv {
128       global_vars          = mapVarEnv snd $ vectInfoVar info
129     , global_exported_vars = emptyVarEnv
130     , global_tycons        = extendNameEnv (mapNameEnv snd (vectInfoTyCon info))
131                                            (tyConName funTyCon) (closureTyCon bi)
132                               
133     , global_datacons      = mapNameEnv snd $ vectInfoDataCon info
134     , global_pa_funs       = mapNameEnv snd $ vectInfoPADFun info
135     , global_inst_env      = instEnvs
136     , global_fam_inst_env  = famInstEnvs
137     , global_bindings      = []
138     }
139
140 setFamInstEnv :: FamInstEnv -> GlobalEnv -> GlobalEnv
141 setFamInstEnv l_fam_inst genv
142   = genv { global_fam_inst_env = (g_fam_inst, l_fam_inst) }
143   where
144     (g_fam_inst, _) = global_fam_inst_env genv
145
146 emptyLocalEnv = LocalEnv {
147                    local_vars     = emptyVarEnv
148                  , local_tyvars   = []
149                  , local_tyvar_pa = emptyVarEnv
150                  , local_bind_name  = FSLIT("fn")
151                  }
152
153 -- FIXME
154 updVectInfo :: GlobalEnv -> TypeEnv -> VectInfo -> VectInfo
155 updVectInfo env tyenv info
156   = info {
157       vectInfoVar     = global_exported_vars env
158     , vectInfoTyCon   = mk_env typeEnvTyCons global_tycons
159     , vectInfoDataCon = mk_env typeEnvDataCons global_datacons
160     , vectInfoPADFun  = mk_env typeEnvTyCons global_pa_funs
161     }
162   where
163     mk_env from_tyenv from_env = mkNameEnv [(name, (from,to))
164                                    | from <- from_tyenv tyenv
165                                    , let name = getName from
166                                    , Just to <- [lookupNameEnv (from_env env) name]]
167
168 data VResult a = Yes GlobalEnv LocalEnv a | No
169
170 newtype VM a = VM { runVM :: Builtins -> GlobalEnv -> LocalEnv -> DsM (VResult a) }
171
172 instance Monad VM where
173   return x   = VM $ \bi genv lenv -> return (Yes genv lenv x)
174   VM p >>= f = VM $ \bi genv lenv -> do
175                                       r <- p bi genv lenv
176                                       case r of
177                                         Yes genv' lenv' x -> runVM (f x) bi genv' lenv'
178                                         No                -> return No
179
180 noV :: VM a
181 noV = VM $ \_ _ _ -> return No
182
183 traceNoV :: String -> SDoc -> VM a
184 traceNoV s d = pprTrace s d noV
185
186 tryV :: VM a -> VM (Maybe a)
187 tryV (VM p) = VM $ \bi genv lenv ->
188   do
189     r <- p bi genv lenv
190     case r of
191       Yes genv' lenv' x -> return (Yes genv' lenv' (Just x))
192       No                -> return (Yes genv  lenv  Nothing)
193
194 maybeV :: VM (Maybe a) -> VM a
195 maybeV p = maybe noV return =<< p
196
197 traceMaybeV :: String -> SDoc -> VM (Maybe a) -> VM a
198 traceMaybeV s d p = maybe (traceNoV s d) return =<< p
199
200 orElseV :: VM a -> VM a -> VM a
201 orElseV p q = maybe q return =<< tryV p
202
203 fixV :: (a -> VM a) -> VM a
204 fixV f = VM (\bi genv lenv -> fixDs $ \r -> runVM (f (unYes r)) bi genv lenv )
205   where
206     unYes (Yes _ _ x) = x
207
208 localV :: VM a -> VM a
209 localV p = do
210              env <- readLEnv id
211              x <- p
212              setLEnv env
213              return x
214
215 closedV :: VM a -> VM a
216 closedV p = do
217               env <- readLEnv id
218               setLEnv (emptyLocalEnv { local_bind_name = local_bind_name env })
219               x <- p
220               setLEnv env
221               return x
222
223 liftDs :: DsM a -> VM a
224 liftDs p = VM $ \bi genv lenv -> do { x <- p; return (Yes genv lenv x) }
225
226 builtin :: (Builtins -> a) -> VM a
227 builtin f = VM $ \bi genv lenv -> return (Yes genv lenv (f bi))
228
229 readGEnv :: (GlobalEnv -> a) -> VM a
230 readGEnv f = VM $ \bi genv lenv -> return (Yes genv lenv (f genv))
231
232 setGEnv :: GlobalEnv -> VM ()
233 setGEnv genv = VM $ \_ _ lenv -> return (Yes genv lenv ())
234
235 updGEnv :: (GlobalEnv -> GlobalEnv) -> VM ()
236 updGEnv f = VM $ \_ genv lenv -> return (Yes (f genv) lenv ())
237
238 readLEnv :: (LocalEnv -> a) -> VM a
239 readLEnv f = VM $ \bi genv lenv -> return (Yes genv lenv (f lenv))
240
241 setLEnv :: LocalEnv -> VM ()
242 setLEnv lenv = VM $ \_ genv _ -> return (Yes genv lenv ())
243
244 updLEnv :: (LocalEnv -> LocalEnv) -> VM ()
245 updLEnv f = VM $ \_ genv lenv -> return (Yes genv (f lenv) ())
246
247 getInstEnv :: VM (InstEnv, InstEnv)
248 getInstEnv = readGEnv global_inst_env
249
250 getFamInstEnv :: VM FamInstEnvs
251 getFamInstEnv = readGEnv global_fam_inst_env
252
253 getBindName :: VM FastString
254 getBindName = readLEnv local_bind_name
255
256 inBind :: Id -> VM a -> VM a
257 inBind id p
258   = do updLEnv $ \env -> env { local_bind_name = occNameFS (getOccName id) }
259        p
260
261 lookupExternalVar :: Module -> FastString -> VM Var
262 lookupExternalVar mod fs
263   = liftDs
264   $ dsLookupGlobalId =<< lookupOrig mod (mkVarOccFS fs)
265
266 cloneName :: (OccName -> OccName) -> Name -> VM Name
267 cloneName mk_occ name = liftM make (liftDs newUnique)
268   where
269     occ_name = mk_occ (nameOccName name)
270
271     make u | isExternalName name = mkExternalName u (nameModule name)
272                                                     occ_name
273                                                     (nameSrcSpan name)
274            | otherwise           = mkSystemName u occ_name
275
276 cloneId :: (OccName -> OccName) -> Id -> Type -> VM Id
277 cloneId mk_occ id ty
278   = do
279       name <- cloneName mk_occ (getName id)
280       let id' | isExportedId id = Id.mkExportedLocalId name ty
281               | otherwise       = Id.mkLocalId         name ty
282       return id'
283
284 newExportedVar :: OccName -> Type -> VM Var
285 newExportedVar occ_name ty 
286   = do
287       mod <- liftDs getModuleDs
288       u   <- liftDs newUnique
289
290       let name = mkExternalName u mod occ_name noSrcSpan
291       
292       return $ Id.mkExportedLocalId name ty
293
294 newLocalVar :: FastString -> Type -> VM Var
295 newLocalVar fs ty
296   = do
297       u <- liftDs newUnique
298       return $ mkSysLocal fs u ty
299
300 newDummyVar :: Type -> VM Var
301 newDummyVar = newLocalVar FSLIT("ds")
302
303 newTyVar :: FastString -> Kind -> VM Var
304 newTyVar fs k
305   = do
306       u <- liftDs newUnique
307       return $ mkTyVar (mkSysTvName u fs) k
308
309 defGlobalVar :: Var -> Var -> VM ()
310 defGlobalVar v v' = updGEnv $ \env ->
311   env { global_vars = extendVarEnv (global_vars env) v v'
312       , global_exported_vars = upd (global_exported_vars env)
313       }
314   where
315     upd env | isExportedId v = extendVarEnv env v (v, v')
316             | otherwise      = env
317
318 lookupVar :: Var -> VM (Scope Var (Var, Var))
319 lookupVar v
320   = do
321       r <- readLEnv $ \env -> lookupVarEnv (local_vars env) v
322       case r of
323         Just e  -> return (Local e)
324         Nothing -> liftM Global
325                  $  traceMaybeV "lookupVar" (ppr v)
326                                 (readGEnv $ \env -> lookupVarEnv (global_vars env) v)
327
328 lookupTyCon :: TyCon -> VM (Maybe TyCon)
329 lookupTyCon tc
330   | isUnLiftedTyCon tc || isTupleTyCon tc = return (Just tc)
331
332   | otherwise = readGEnv $ \env -> lookupNameEnv (global_tycons env) (tyConName tc)
333
334 defTyCon :: TyCon -> TyCon -> VM ()
335 defTyCon tc tc' = updGEnv $ \env ->
336   env { global_tycons = extendNameEnv (global_tycons env) (tyConName tc) tc' }
337
338 lookupDataCon :: DataCon -> VM (Maybe DataCon)
339 lookupDataCon dc = readGEnv $ \env -> lookupNameEnv (global_datacons env) (dataConName dc)
340
341 defDataCon :: DataCon -> DataCon -> VM ()
342 defDataCon dc dc' = updGEnv $ \env ->
343   env { global_datacons = extendNameEnv (global_datacons env) (dataConName dc) dc' }
344
345 lookupTyConPA :: TyCon -> VM (Maybe Var)
346 lookupTyConPA tc = readGEnv $ \env -> lookupNameEnv (global_pa_funs env) (tyConName tc)
347
348 defTyConPA :: TyCon -> Var -> VM ()
349 defTyConPA tc pa = updGEnv $ \env ->
350   env { global_pa_funs = extendNameEnv (global_pa_funs env) (tyConName tc) pa }
351
352 defTyConPAs :: [(TyCon, Var)] -> VM ()
353 defTyConPAs ps = updGEnv $ \env ->
354   env { global_pa_funs = extendNameEnvList (global_pa_funs env)
355                                            [(tyConName tc, pa) | (tc, pa) <- ps] }
356
357 defTyConBuiltinPAs :: [(Name, Module, FastString)] -> VM ()
358 defTyConBuiltinPAs ps
359   = do
360       pas <- zipWithM lookupExternalVar mods fss
361       updGEnv $ \env ->
362         env { global_pa_funs = extendNameEnvList (global_pa_funs env)
363                                                  (zip tcs pas) }
364   where
365     (tcs, mods, fss) = unzip3 ps
366
367 lookupTyVarPA :: Var -> VM (Maybe CoreExpr)
368 lookupTyVarPA tv = readLEnv $ \env -> lookupVarEnv (local_tyvar_pa env) tv 
369
370 defLocalTyVar :: TyVar -> VM ()
371 defLocalTyVar tv = updLEnv $ \env ->
372   env { local_tyvars   = tv : local_tyvars env
373       , local_tyvar_pa = local_tyvar_pa env `delVarEnv` tv
374       }
375
376 defLocalTyVarWithPA :: TyVar -> CoreExpr -> VM ()
377 defLocalTyVarWithPA tv pa = updLEnv $ \env ->
378   env { local_tyvars   = tv : local_tyvars env
379       , local_tyvar_pa = extendVarEnv (local_tyvar_pa env) tv pa
380       }
381
382 localTyVars :: VM [TyVar]
383 localTyVars = readLEnv (reverse . local_tyvars)
384
385 -- Look up the dfun of a class instance.
386 --
387 -- The match must be unique - ie, match exactly one instance - but the 
388 -- type arguments used for matching may be more specific than those of 
389 -- the class instance declaration.  The found class instances must not have
390 -- any type variables in the instance context that do not appear in the
391 -- instances head (i.e., no flexi vars); for details for what this means,
392 -- see the docs at InstEnv.lookupInstEnv.
393 --
394 {-
395 lookupInst :: Class -> [Type] -> VM (DFunId, [Type])
396 lookupInst cls tys
397   = do { instEnv <- getInstEnv
398        ; case lookupInstEnv instEnv cls tys of
399            ([(inst, inst_tys)], _) 
400              | noFlexiVar -> return (instanceDFunId inst, inst_tys')
401              | otherwise  -> pprPanic "VectMonad.lookupInst: flexi var: " 
402                                       (ppr $ mkTyConApp (classTyCon cls) tys)
403              where
404                inst_tys'  = [ty | Right ty <- inst_tys]
405                noFlexiVar = all isRight inst_tys
406            _other         -> traceNoV "lookupInst" (ppr cls <+> ppr tys)
407        }
408   where
409     isRight (Left  _) = False
410     isRight (Right _) = True
411 -}
412
413 -- Look up the representation tycon of a family instance.
414 --
415 -- The match must be unique - ie, match exactly one instance - but the 
416 -- type arguments used for matching may be more specific than those of 
417 -- the family instance declaration.
418 --
419 -- Return the instance tycon and its type instance.  For example, if we have
420 --
421 --  lookupFamInst 'T' '[Int]' yields (':R42T', 'Int')
422 --
423 -- then we have a coercion (ie, type instance of family instance coercion)
424 --
425 --  :Co:R42T Int :: T [Int] ~ :R42T Int
426 --
427 -- which implies that :R42T was declared as 'data instance T [a]'.
428 --
429 lookupFamInst :: TyCon -> [Type] -> VM (TyCon, [Type])
430 lookupFamInst tycon tys
431   = ASSERT( isOpenTyCon tycon )
432     do { instEnv <- getFamInstEnv
433        ; case lookupFamInstEnv instEnv tycon tys of
434            [(fam_inst, rep_tys)] -> return (famInstTyCon fam_inst, rep_tys)
435            _other                -> 
436              pprPanic "VectMonad.lookupFamInst: not found: " 
437                       (ppr $ mkTyConApp tycon tys)
438        }
439
440 initV :: HscEnv -> ModGuts -> VectInfo -> VM a -> IO (Maybe (VectInfo, a))
441 initV hsc_env guts info p
442   = do
443       eps <- hscEPS hsc_env
444       let famInstEnvs = (eps_fam_inst_env eps, mg_fam_inst_env guts)
445       let instEnvs    = (eps_inst_env     eps, mg_inst_env     guts)
446
447       Just r <- initDs hsc_env (mg_module guts)
448                                (mg_rdr_env guts)
449                                (mg_types guts)
450                                (go instEnvs famInstEnvs)
451       return r
452   where
453
454     go instEnvs famInstEnvs = 
455       do
456         builtins <- initBuiltins
457         r <- runVM p builtins (initGlobalEnv info
458                                              instEnvs
459                                              famInstEnvs
460                                              builtins)
461                    emptyLocalEnv
462         case r of
463           Yes genv _ x -> return $ Just (new_info genv, x)
464           No           -> return Nothing
465
466     new_info genv = updVectInfo genv (mg_types guts) info
467