cmmTopCodeGen no longer takes DynFlags as an argument
[ghc-hetmet.git] / compiler / nativeGen / AsmCodeGen.lhs
index ae91b62..a5988fc 100644 (file)
@@ -132,7 +132,7 @@ The machine-dependent bits break down as follows:
 -- Top-level of the native codegen
 
 data NcgImpl instr jumpDest = NcgImpl {
-    cmmTopCodeGen             :: DynFlags -> RawCmmTop -> NatM [NatCmmTop instr],
+    cmmTopCodeGen             :: RawCmmTop -> NatM [NatCmmTop instr],
     generateJumpTableForInstr :: instr -> Maybe (NatCmmTop instr),
     getJumpDestBlockId        :: jumpDest -> Maybe BlockId,
     canShortcut               :: instr -> Maybe jumpDest,
@@ -759,7 +759,7 @@ apply_mapping ncgImpl ufm (CmmProc info lbl (ListGraph blocks))
 
 genMachCode 
        :: DynFlags 
-        -> (DynFlags -> RawCmmTop -> NatM [NatCmmTop instr])
+        -> (RawCmmTop -> NatM [NatCmmTop instr])
        -> RawCmmTop 
        -> UniqSM 
                ( [NatCmmTop instr]
@@ -768,7 +768,7 @@ genMachCode
 genMachCode dflags cmmTopCodeGen cmm_top
   = do { initial_us <- getUs
        ; let initial_st           = mkNatM_State initial_us 0 dflags
-             (new_tops, final_st) = initNat initial_st (cmmTopCodeGen dflags cmm_top)
+             (new_tops, final_st) = initNat initial_st (cmmTopCodeGen cmm_top)
              final_delta          = natm_delta final_st
              final_imports        = natm_imports final_st
        ; if   final_delta == 0